Wednesday, January 7, 2009

=mGa AmbaG nG rOmAnO= (dyNaLyN :) )

> Pantheon
> Colosseum


> Mga arko na itinayo sa karangalan ng magigiting na mandirigma ng Imperyong Romano.
> Basilika o Hukumang Pambatas
> Pagsusuot ng toga at sandalyas na walang medyas
> Pagkakaroon ng maraming oksyon at mga pista
> Circus Maximus na minsan ay nagsisilbing himnasyo
> Sirkus o karerahan
> Pagsamba sa maraming diyus-diyosan.
_DYNALYN_

No comments: